Sunday, March 31, 2013

nails dayI will take some photos -new in- later, but now i am too busy :) so just a short post: we have done nail art yesterday with my cousin... what do you think?
P.S.: that short ugly nails are mine :D

Potom vám cvaknem nejaké fotky -new in- ale teraz vážne nemám čas :) takže iba krátky post: včera sme so sesterkou robili nail art... čo si o tom myslíte?
P.S.: moje sú tie škaredé krátke :D (zlozvyk obhrýzať si nechty... )
nezabúdajte na giveaway: http://myfashion-and-me.blogspot.sk/2013/02/spikes-bracelet-giveaway.html


...HAVE A NICE DAY...

Wednesday, March 27, 2013

my lovely ring

Some pics from today outfit... normally we have 5 lessons at Wednesday, but today we have had just 2, and then we had "school Easter day" (no matter what we did, the main idea was (teachers are so lovely when tehy think we really care about some chocolate eggs) that we didn´t learn) :D what do you think about outfit? :)
Easter is comming, it is going to come for 5 days, and our nice sweet winter thinks it can be good if it come back and start snowing again (???WTF???) and I am just asking: WHY? Why is it again here? I hate this fucking winter, and I want my adorable spring back!!! crying about this big global injustice :/

Nejaké fotky z dnešného outfitu... normálne mávame v stredu 5 hodín, ale dnes sme mali iba 2, a potom sme mali "školskú Veľkú Noc" (nezáleží na tom, čo sme robili, hlavná myšlienka toho celého bola (profesorky sú tak zlaté keď si myslia že by nás naozaj mohli zaujímať čokoládové vajcia) že sme sa neučili) :D čo si myslíte o outfite?
Veľká Noc prichádza, bude tu už o 5 dní, a naša milá pekná zima si zmyslela že by to mohlo byť super keby prišla som a zasa začalo snežiť (???WTF???) a ja sa proste pýtam: PREČO? Prečo je to späť? Neznášam túto (nebudem nadávať) zimu, a chcem späť moju úžasnú jeseň!!! Proste plačem nad touto veľkou svetovou nespravodlivosťou
nezabúdajte na giveaway: http://myfashion-and-me.blogspot.sk/2013/02/spikes-bracelet-giveaway.html


...HAVE A NICE DAY...

Tuesday, March 26, 2013

OUTFIT - 26032013

 I found my blouse finally, so I have worn it today... :) Sonička said it´s pretty... what do you think about this outfit?

 Konečne som našla svoju blúzku (vlastne sa mi ju iba nikdy nechcelo žehliť :D), takže som si ju dnes obliekla... :) Sonička povedala že je pekná... čo si o nej myslíte vy?

My "healthy" food (Yes, when I came from school, I eat a lot!)

Moje "zdravé" jedlo (Áno, keď prídem zo školy, jem toho veľa!)

How was your day today? I really love my new school! I never (ever, ever, get back together...) ever learn since i come to this school! hooray, hooray, hooray! and tomorrow we are going to looking for eggs or something like that in school, so it´s more than better! hope you enjoy these before-holiday days too, write me (PLEASE!!! why nobody write me some comments?!?!) about your days, I would be glad :)

Aký bol výš deň? Vážne milujem moju novú školu! Ešte nikdy som sa v tejto škole neučila! hurá, hurá, hurá! A zajtra ideme hľadať vajíčka či čo, takže je to viac než super! dúfam že si užívate tieto predprázdninové dni tak ako ja, napíšte mi (PROSÍM!!! prečo nikto nekomentuje ?!?!) ako žijete, budem len rada :)
nezabúdajte na giveaway: http://myfashion-and-me.blogspot.sk/2013/02/spikes-bracelet-giveaway.html


...HAVE A NICE DAY...

Sunday, March 24, 2013

Sunday.Just bored and don´t want to learn for tomorrow... so glad i will go to the school at 10:50 :) I baked some "cakes" (actually don´t know how to name it) and watched Once upon a time ... like this serial

Proste som znudená a nechce sa mi učiť na zajtra... ešte šťastie že mi škola začína až 10:50 :) piekla som "koláčiky" (neviem ako to nazvať) a pozerala Kde bolo tam bolo ... mám rada tento seriál

Saturday, March 23, 2013

I. AM. BACK!

1. IN THE BUS / V AUTOBUSE

My first photo in the bus... the way took about 4 hours, and we were bored...
Moja prvá fotka v autobuse... cesta trvala 4 hodiny a boli sme vážne znudení...

Another look from bus :)
Ďalší pohľad z autobusu :)

My classmate Aďa´s dog... so sweet photo of her dog Momo :D :D :D :D
Pes mojej spolužiačky Adi...  tak zlatučká fotka jej psa Moma :D :D :D :D

Wiew from the window... be ready for mountains, it is everywhere!
Výhľad z okna... Pripravte sa na hory, budú všade!

"Artistic photo"
"umelecká fotka"

2. IN THE ROOM / V IZBE

My first photo in the room :D
Moja prvá fotka v našej izbe :D

Just some photos of how terrible our "room" was!!!
Iba nejaké fotky toho, aká hrozná naša "izba" bola!!!

3. ON THE HILLSIDE / NA SVAHU

cableway...
laanovka...

Me and Aďa in action! :D
Ja s Aďou v akcii! :D

4. HELLO KITTY

I bought this lovely can day before going home... yummy :)
Túto peknú plechovku som si kúpila deň pred odchodom... mňam :)

Me and Hello  Kitty
Ja a Hello Kitty

4. IN THE TROLLEY / V ELEKTRIČKE

Map awry ALIAS Here we were
Mapa nakrivo ALIAS Tu sme boli

Some photos of the nature, it was beautiful :)
Nejaké fotky, bolo tam krásne :)
Our next stop in Starý Smokovec
Naša ďalšia zastávka v Starom Smokovci

Evelina with her new magazine! :D
Evelín s jej novým časopisom! :D

Evelina and Lucia... still in trolley
Evelín a Lucka... stále v električke

I tried Evelina´s sunglasses ... look like a sh*t :/ :D
Skúšala som si Evelínine slnečné okuliare ... vyzerám hrozne :/ :D

5. ANOTHER PHOTOS / ĎALŠIE FOTKY


Nope, we didn´t live here, but we wanted so freaking bad (buy all Range Rovers I never had...)
Nie, nebývali sme tu, ale naozaj vážne sme chceli!Should be Nativity scene (?!?!)
Mal byť Betlehem (?!?!)


 

6. AT THE END / NA KONIEC

Lunch with friends :)
Obed s kamkami :)

...and tasty icecream with fruit in the café
...a chutný zmrzlinový pohár s ovocím v kaviarni

So, that´s how it was during skiing... and what about you, how were you? My week was good, and last nights were awesome :D

Takže, toto je ako to bolo počas lyžiarskeho... a čo vy, ako ste sa mali? Môj týždeň bol fajn, a posledné noci boli úžasné :D
nezabúdajte na giveaway: http://myfashion-and-me.blogspot.sk/2013/02/spikes-bracelet-giveaway.html


...HAVE A NICE DAY...

Friday, March 15, 2013

in the theatre
HIII!!!!! Yesterday I was in the theatre, and it was (actually it is) really cold! And I was so happy on Monday, cause I woke up to the warm shiny day :) this is my last post for two next weeks, cause I am going to ski ... I haven´t done it yet, so I am a little bit scared, but I hope it will be good :) If you follow me on twitter @timea192837465 you will all the photos during the week, but i will post it here on my blog after skiing, cause i will have (hope i will :/// ) any computer!!! just tablet :)

AHOOOOJ!!! Včera som bola v divadle, a bolo (ešte stále je) naozaj vážne zima! A to som sa v pondelok tak tešila, keď som sa zobudila do takého pekného teplého dňa :) toto je môj posledný príspevok pre nasledujúce dva týždne, pretože sa idem lyžovať... ešte nikdy som to nerobila, tak dúfam že si nezlámem väzy, ale tak hádam nie :) Ak ma sledujete na twitteri @timea192837465 tak budete všetky fotky vidieť počas týždňa, ale na blog ich nedám pretože nebudem (tak by som bola rada keby ho mám) mať notebook!!! iba tablet :)